اشکذر

اشکذر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد کمالی پورفهادان
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5852
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
زینب مرشدی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5836
 
تيزهوشان
اشکذر_ معلم
امیر هاتفی مجومرد
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
میلاد صالحی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5031
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
مصطفی حاتمی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 6312
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب