طبس

طبس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد امین جراحی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6276
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
نگین رستمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6218
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
حمیدرضا پور حسینی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5423
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
بهاره سجادی طبسی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5340
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مهدی محمدی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6324
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
صدیقه صابریان اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4097
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امید قیصری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5167
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیر حسین قیصریجوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6108
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیر شاه گل اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زهرا محمدی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5457
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
لیلا بادی فهالنج
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4498
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امیر حسین عبدی جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علی رضا غیاثی فهالنج
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5600
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
خدا مراد حسنخانی نایبند
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4646
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد محمدزاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5041
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد حسینی اصفهکی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4668
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
رضا باقری اصفهکی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4205
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد رمضانی ثانی اصفهکی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه مقدم ده محمد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4841
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمد جواد مرادی جمز
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6117
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه باقیان جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
منصوره خداوردی پیکوه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
سید علیرضا سجادی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
معصومه قربانی دشتغران
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5981
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علیرضا عباسی محمد اباد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سعیده قاسمی جوخوا
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مهناز هادیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6189
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
عطیه عبدی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6105
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
صالح برهانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4843
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سجاد کرمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5898
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ایمان طحان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مهدی رجب زاده دشتغران
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4607
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مجتبی بخشایی دشتغران
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4390
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فرزانه سادات حسینی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5470
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
وحیده اکبری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5879
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علی یوسف زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6524
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زینب قلی زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 3982
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ملیکا توکلی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
زهرا رفیعی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5950
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
یگانه نجف زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6218
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
پریا لاری یزدی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5095
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مصطفی بخشایی مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5339
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
رضوان فاطمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5204
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
زهرا جهان بختی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6399
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مریم عراقی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6492
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مونس ذوالفقاری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6626
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
میلاد آذرباد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5906
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سمیرا سعادتی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
سارا سعادتی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5932
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ابوالفضل آذرم جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمدجواد قادری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5393
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سیدرضا موسویان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5555
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سارا نادری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6556
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ملیکا رفیعی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5095
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
سید نیما نقوی زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5709
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
معین معتمدی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4980
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
معصومه مرادی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5832
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علی نادی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد جلالی مجیدی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ریحانه رجبی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6286
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مصطفی صادق احمدی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
حمیدرضا رضایی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5304
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زهرا یوسفی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه ابوالحسنی مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5863
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
هادی قدیرزاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5379
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمدعلی سلیمی مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6432
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ناصر علیانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مهدی خالویی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ابوالفضل عباسیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6097
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زینب نوروزیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4376
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه پردل دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6331
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه جعفری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت