زارچ

زارچ - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمدصادق باقرپور
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
سیدمحمدرضا آقایی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4896
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
محمدصادق صفری
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4727
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
علیرضا انتظاری زارچ
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4116
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
محمدحسین آفتابی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4505
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
علیرضا نیک نژاد
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
مجتبی پورقادری
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5116
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
ابوالفضل فرقانی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4647
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
عباس فرقانیان اله آبادی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5041
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
زهره اسلامی نصرت آبادی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
محدثه اقبالی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5575
 
تيزهوشان
اشکذر_ معلم
محمدمهدی کریمی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
محمدحسین خان نصرت آبادی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
سید علی خانقایی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
سید علی آقایی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
علی زمانی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4710
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
سجاد خان نصرت آبادی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4364
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
سعید انتظاری
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5800
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
محمد حسین فتاحی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4111
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
محمدعلی کمالی پور
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
سیدیونس حسینی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4991
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
علیرضا کلانتری
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4200
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
سینا دلاوری
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5362
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
معین انصاری نیا
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
زارچ_ علی ابن ابیطالب
توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی