ميبد

ميبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مانا جلال زاده فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6092
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
کیمیاالسادات آقایی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5674
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
عالیه السادات آقایی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
عاطفه دهقانیان فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5978
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
فاطمه شفیع زاده
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5884
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
ندا جعفری پورمیبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6128
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
الهه امامی کاظم آباد
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
علیرضا حکیمی رکن آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
احمد اسلامی مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6148
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
فاطمه زارع شاهی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
بهار دهقانی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5605
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
محمد سلمانی بفرویی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
فاطمه زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4734
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
فرزانه فاتحی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5627
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
ابوالفضل رضایی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
علی محمد ملانوری شمسی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4453
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدصالح ملانوری شمسی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 3671
 
نمونه دولتي
اشکذر_ هنرستان خادمی
فاطمه امامی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5142
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
ابوالفضل حکیمی رکن آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5112
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
بهار دهقانی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6061
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
فاطمه شاه حسینی بیده
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5122
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
امیرجسین طرفی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای