يزد

يزد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


اطهره عبدالرضا زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5806
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
عرفان اکبری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5665
 
نمونه دولتي
اشکذر_ هنرستان خادمی
سید محمد رضا حسینی کافی اباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سارا عابدین زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5736
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
مهدیه السادات حسینی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
حسین سلطانی گردفرامرزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
بشری رحیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مهدیه فرقانی اله آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4991
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
محمدحسین بهجتی اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6114
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل خداکرم تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6424
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
علی منتظری هدش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5805
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
ریحانه ذبیحی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5734
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مریم دهقان طزرجانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6315
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه حیدری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6360
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مهسا نعمتی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5795
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مهدیه میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6721
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
ناهید زارع زردینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4966
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مریم ظهوریان سعیدزاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6119
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
میلاد پاینده مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6036
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
اسماعیل یزدی سجادیه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4928
 
نمونه دولتي
اشکذر_ هنرستان خادمی
رضا حاجی شعبانی یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5699
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
علیرضا سلیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
اشکذر_ هنرستان خادمی
حسین نمازی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6308
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سینا جعفرزاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
پویا نصیری دهج
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6329
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علی غنیمت بغدادآباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6591
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیرحسین شریفی دهج
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6560
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدمجتبی شریفی اردانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5744
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
نیما نیک پی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5415
 
نمونه دولتي
اشکذر_ هنرستان خادمی
محمدرضا جلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6587
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
ایمان زحمت کش باقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5543
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
ابوالفضل رنجبر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6070
 
نمونه دولتي
اشکذر_ هنرستان خادمی
علی اسدی میمونه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6065
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدعلیرضا زیارتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4706
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدهادی دهشیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدمحمد هاشمی ابرندآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6265
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدصالح شریفی مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4330
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل رضایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5364
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سعید غنی پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4190
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
علی روستا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5105
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدحسین آخوندی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیر احمدی پناه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6534
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیرعلی مقیمی فیروزآباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مهدی شریفی اردانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدطه ملانوری شمس
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5546
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدسروش آزادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5579
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
مهدی جلالی علی آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5936
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
بهروز زرین اقبال
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6033
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
فرزان یعقوبی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
پوریا برزگری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6439
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سعید زارع سخویدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5823
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
روح اله طحان یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5369
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
معین شیشه بر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6345
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سینا نقیبی محمودآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدایمان منتظری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
اشکذر_ هنرستان خادمی
محمدجواد جاهدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6073
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیر خیراندیش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6290
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدمیلاد شکاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6697
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مجتبی غفوری بنادکوکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6661
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیرمحمد زارع منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
زهرا امیدوارهمت آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
فاطمه کارگرمزرعه ملایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
محدثه دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
زهرا حیدری مدوییه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5352
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
رزا محمدیان سرچشمه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6228
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
زهرا ذوالفقاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6051
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ملیکا محترم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5822
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
فایزه فهیمی عقدا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6267
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
عارفه کمالی زارچ
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6140
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
آیدا حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5696
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زهرا مظفری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5868
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مرضیه وطنی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5751
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
سیده محیا حیدری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
فاطمه ایزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5106
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فرزانه خبری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6120
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه پناهیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5834
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه حنیف
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5756
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
حانیه مسعودی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6151
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
سوگند رشیدی فرد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6044
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
معراج گل افشان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6429
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
مجیده هادی ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6219
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
سعیده خسروی بهابادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4515
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
نازنین کهدویی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4989
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
آیدا سلطانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6442
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
یاسمن دره زرشکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5689
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
ریحانه اسلامی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5850
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
سارا کمالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5709
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
پانیذ فاضل یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5621
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
نگین میرزاده یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5252
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
حانیه السادات میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6272
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
ماجده مزیدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4733
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
حانیه دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
بهناز زمانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6224
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
سمیرا امیریان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5403
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
مهدیه مجرد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6166
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه دلاورخلفی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6022
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
فاطمه یاوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6399
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
زهرا کریمی مدوییه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
فاطمه صادقی بخی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
ریحانه فرشاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5866
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
سیما سپهری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5669
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
مهدیه فاضلی شورکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5994
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه رستگارنیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5701
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
زینب آذره
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4633
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
نسرین مرادی مزرعه نو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
نازنین مرادی مزرعه نو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5902
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
نازنین امینی بهابادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
نگین حاتمی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
سیده سهیلا حسینی شوازی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5186
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
فاطمه زارع عبدالهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
بشری شریفی نعمت آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5964
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه مظفری نژاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4930
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
یگانه رنجبربافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه تفکری بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
شقایق جعفری ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زهرا پارسایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6209
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
آیدا رفیعی دهنوی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مطهره پارساییان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
کیانا سلیمانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
سیده سنا سیدابراهیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5467
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مینا امیری دهج
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4482
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
آیدا طلاکش نایینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
عارفه رضایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه حیدری بندر آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
فاطمه السادات حسینی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4971
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
عارفه افسری باقی ابادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه کمالی بغداد آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5841
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
یاسمن حاجی مقصودی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5725
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
ستایش دهقانی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4701
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
سعیده جدیدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4679
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه السادات میرجفری دهنویی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6330
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه قاسمیان بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5724
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه فخاری زاده بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
الهه سرایانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فایزه فتوحی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه ناظمی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5263
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
گلناز عباسیان بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4505
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه عسکری باقرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5823
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
نگین رنجبر بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5858
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
مهلا غلام زاده بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6204
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه فلاح
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه احمدیان بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
محدثه خواص
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
فاطمه النور دهقانی محمد آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)