رزن

رزن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


آرش زمردی زارع
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 4228
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دولتی خواجه نصیر
ابوالفضل آرمان
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 4936
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دولتی خواجه نصیر
مریم عیوضی
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 5494
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دارالفنون
لیلا حقمرادی برزگران
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 4376
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دارالفنون
سمانه ابراهیمی عارف
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دارالفنون
فاطمه مروتی دانشگر
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دارالفنون
محمدامین احمدزاده
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 4431
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دولتی خواجه نصیر
فرناز رجبی
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 5114
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دارالفنون
علیرضا جباری آسا
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دولتی خواجه نصیر
زهرا شامخی
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 4687
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دارالفنون
وحید آقامیرزایی
نهم - رزن
میانگین تراز کانونی: 4272
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دولتی خواجه نصیر