بهار

بهار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علیرضا دهقان
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4243
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
محمدهادی حمزه
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
علی فیض الهی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4661
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
نیما پاکیزه
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 6285
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد زبردستی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4011
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
حدیث بهارلو
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4377
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
سبا اوجی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
مایده عمتی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5588
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
مرضیه منصوری پاکدل
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4946
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
سیدامیر حسینی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4364
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
محمدامین بیات
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4091
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
‌فاطمه پاسدارتشویق
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
ابوالفضل غنی هنر
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
زهرا محبی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
علی خلوصی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5404
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
ریحانه طالبی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 6192
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
زهرا غلامی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین