ملاير

ملاير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نگین زندمقدم
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5797
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
امیررضا صفاری بحرینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5801
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
بتینا دشتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6829
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
عطیه ملصقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5843
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علیرضا جعفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6350
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
بهنیا مشفق
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5701
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه فراهانی علوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5228
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
مهدی میرزایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6292
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ستایش تاجوک
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5841
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علیرضا زرگران
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
مهرناز جیریایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5442
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مینا علی محمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5409
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محمدمعین عبدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5526
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد حسین آقامهدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5600
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
مجمدجواد حاجی صفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6089
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
زهرا غیاثوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5990
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
محمد زرینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5535
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
امیر روستایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5111
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
فروزنده موسوی فاضل
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5688
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علی قاسمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5776
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
هادی مزارعی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5308
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
امیر حسین غلامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
مهدی بیاتی خلوزینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5658
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علیرضا جمشیدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5441
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
رضا محمدنظری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5818
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
رضا ساکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5997
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
یاسمن چراغی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
محمد رضا فلاحی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5983
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سیدمحمدرضا موسوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6404
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد جوکار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5753
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
فاطمه نظری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6474
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهدی شاهسوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5596
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
امیر حسین صمیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
حمیدرضا چگینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5446
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
محمدرضا کرمی زاده
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5894
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
محمدحسین حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سجاد کریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
علی امینی فرد
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
محمد خانجانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5454
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
دانیال غفاری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4677
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
امیر محمد احمدوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
محمد نوروزی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5616
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
علی جوکار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5297
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد رفیعی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5511
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
علیرضا رستمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5449
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علی ممیزان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5825
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدحسین کاکاوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6096
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علی جمشیدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6140
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدجواد یزدانفر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5538
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
شایان مرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6325
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
حسام بهرامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6355
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد رضا میرزابیگی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5474
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیررضا احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5793
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرعباس مهرسروش
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5788
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمهدی موسوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علیرضا یعقوبی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4928
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد رضا چهاردولی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4978
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد رضا نادری مقدم
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5455
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد حسین فراهانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4728
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
علی اکبری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5104
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرحسین محمد زاده
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5722
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
کیوان کریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6345
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد صالح احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5620
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محسن بشیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6240
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سید امیر مهدی کاشانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4965
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علی پی رو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5124
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
جواد دشتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
ابوالفضل ترکمانه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4962
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
احمد اسماعیلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4569
 
نمونه دولتي
همدان_ سیفیه
تارا جوکار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
عارفه السادات موسوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5217
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پگاه کریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5796
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
کیمیا غیاثوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4405
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
زهرا صفرخانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نیلوفر شیخ حسنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5485
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه قمری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6347
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
یگانه شجاعی نژاد
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
نغمه پیرحیاتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4775
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فایزه شریفی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5868
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
زهرا محمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5164
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پادنا جعفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4761
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
هانیه صیادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6414
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهدیس نفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5898
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زینب زنگنه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6580
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
راحله عبدلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4971
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ساجده ترک زبان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5097
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مایده ناصری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5573
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
زهرا حاتمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهسا طالبی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5841
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه سلطانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
زهرا ترکمن
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5224
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
کیمیا افسر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6566
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه ندایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهسا خردمند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ماندانا امیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5739
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
مهدیس قیاسوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5169
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
آناهیتا کریمی کسبی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5930
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مبینا مرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
سارا زندکریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
ثمین پیرحیاتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5071
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سارا حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5496
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6378
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهسا رنجبر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5517
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مریم شاهپوری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
پردیس سوری نیا
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه آقا محمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5005
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهدیه غیاثوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
ساحل بداغی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6253
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
صدیقه نظری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6032
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نگین نطری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
آتنا عظیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5058
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
صبا مرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6100
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محیا امیدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4657
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مبینا مومنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
نازنین زندیه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهدیس کاشانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4686
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
زهرا زندیه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
زینب امیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4508
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
زهرا جوکار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه نعمتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5688
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
هستی احمدوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
فاطمه مطهری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5480
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
آیلار شاهسوندی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
مهشید حسینیان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه امینی کسبی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5978
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه مجیدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
فایزه عباسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
صبا روزبهانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5635
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه رحمتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5117
 
نمونه دولتي
ملاير_ عشقی فرد