همدان

همدان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


پویان لطفی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6342
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
آیدا عطارد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4834
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
زهرا علیخانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4907
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
امیر حسین حجتی مهتاج
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4687
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
کیمیا خالقی زاده
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
آرمان یوسفی صفت
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5216
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
آیناز معینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5268
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
علی میسر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مبینا خدیور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6116
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهدیه مقتدر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5741
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه جهانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5746
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
نازنین شجاعی یگانه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
شهزاد شهبازیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5427
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
بهاره پورالعجل
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امیر حسین طالبیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6313
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
کیمیا مدینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5832
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
خشایار گروسین
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4841
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
پریا میهن پرست
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5156
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
محمد شایان خاکیزاده
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
فرهاد مستوفیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5867
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
مهیار رضایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5796
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
ساجده خانجانی موقر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5745
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
وحید صلاحی راد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5638
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
فاطمه مستقیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5682
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا مهربانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5354
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
توتیا صفایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5215
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
مایده صاحبی دلیر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5862
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
صبا گلشنی فهم
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
رکسانا نوشمند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6209
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهدیس مکاریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نگین کسبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4760
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
حنانه رابطی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5751
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نیلوفر پیشه ور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5327
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه سالاری اخگر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6045
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
فایزه السادات اقلیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
زهرا میرزایی کلهر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5691
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
نگین اسد بیگی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
فاطمه بابایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5415
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
سوگل گودرزی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5893
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه یعقوبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5701
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
کیمیا بابایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
راضیه قلیجی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5555
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نازنین ولایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5461
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا فامیل فیروزیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6217
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
شادی زواری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5436
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا ختن لو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6305
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
اناهیتا زنگنه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5599
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
مهدیس طهماسبی خو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
پارمیس بک محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5021
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
نگین کرمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4704
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
علی تشکری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5752
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مستانه آبیار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5608
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
آیدین حکیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5122
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
زهرا جیحونیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5913
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
علی بهادر بیگی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4849
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مبینا مومنی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5627
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
فاطمه انصاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5700
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
علیرضا گماریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5489
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مهسا احمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6243
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
کیمیا رحیمیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهسا موافق
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4458
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
ساناز عاشوری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
شقایق ظهیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6601
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
حدیثه شریفی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
ایدا شهابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
ایدا صادقیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
هیوا حیدری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
ریحانه فتوحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا طاوسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5621
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
روژینا تهامی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
بیتا انصاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زهرا رمضانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
مشکات طاهری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4584
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
فایزه رضاوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6373
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهسا محمودی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4162
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
محمد سپهر نیک فرجاد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4512
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
ارشیا خدادادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4886
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
علیرضا طاهری فخر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4398
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
سید علی قاسمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4922
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
ابو الفضل طالبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
محمد جواد سلطانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
فایزه بیک محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5196
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ویشار باب الحوایجی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5205
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا موسوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
فاطمه اقبالی تبار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5521
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
تارا هاشمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
کیمیا خرم رویی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
آیدا شعبانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4670
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
آناهیتا سرهنگی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5660
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مریم رضایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6253
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
صبا سراجیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5865
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
پریا گلپایگانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5349
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
پرناز تبریزی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
سیده نفیسه موسوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زینب عزیزی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5784
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زینب ولی پور کیا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5230
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
مبینا بیگ محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
رویا محسنی هرمز
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
فرزانه کورشی غلام پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5798
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
شیما معصومی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5492
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
فاطمه رابهیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6115
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
پگاه صادقی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
کیانا اصفهانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5552
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
اسرا پور محمد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زهرا مظفری کیا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5389
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهدیس نعمتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5706
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
اتنا ثابت قدم
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5496
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
نازنین عظیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5515
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
فاطمه محمدی بهزاد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ساینا سادات نیک سیر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
کیمیا بختیا ری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
لیلی قربانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مهرنوش مجیدی کیا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
انسیه صریحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه مرادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5546
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه دی آبادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
ماهرخ سرخوش
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4820
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
گلسا فلک دین
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4703
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
ثنا جیحونیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5070
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
حانیه قره باغی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5453
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مبینا حیدری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5270
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
سارا محمدیان منصور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مهسا غفاری سنا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5653
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
ستایش خاکساری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
فراز مقدادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5439
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
علیرضا شیری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4190
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
علی نجفیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5630
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
زهرا ملکی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5550
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
کیمیا رمضانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
شمینا محمودی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4399
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
پرهام شادابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5118
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
عرشیا پرویز
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4792
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
علیرضا کزازی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4789
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
عسل حیاتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
زهرا غلامی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6246
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
حسین عابدی مهربان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4638
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
هانیه خدیور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5463
 
نمونه دولتي
همدان_ پروین
علیرضا میرزایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
علیرضا عسگری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6001
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
سارینا رامین فر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5913
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مجید زاده پاشاییان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4888
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
مه تا میرزایی ساسان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
زهرا عبدالهی نیکو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نجمه شهبازی همت
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
فاطمه ابراهیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5002
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
سارا رفتاری شهرام
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4813
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
سید علیرضا صایمین
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
زاهده سادات اسدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش