محلات

محلات - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علی اصغر تقی زاده
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
عارف سلیمی
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 4512
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
علیرضا صمدی
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 4875
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
متین شاهرخی
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 5196
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
محمد رضا آشوری
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 4885
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
علیرضا صفری
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 5315
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
کیان رمضانی
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
احسان اکبری
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 4484
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی
عرفان دولتی
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 4461
 
نمونه دولتي
محلات_ امام خمینی