اراك

اراك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


بهار فتاحی بیات
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5637
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ترنم حسین نژاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
امیرصدرا خدادادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5791
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
احمدرضا محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5958
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
یاسمن یوسفی چایجان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6129
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
یسنا آقاگلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5667
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
بهار ذوالفقاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5370
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
زهرا ملک حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6224
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
پرهام احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5771
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
امیرمحمد فریدون فر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5217
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
نازنین محمودی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6125
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
آناهیتا بهرامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
صبا ملکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
آیدا آدینه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6210
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
هادی گلستانی نژاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6061
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهنوش محمودی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6112
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
مهدیه نوری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5722
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
زهرا نصیری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5590
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
مهدی علی یاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4177
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمد شجاع پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5671
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمد یزدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5913
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمد حسین شمشیری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5354
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
سینا عباسی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6138
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
بهروز حیدری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5659
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
یزدان دادخواه تیرانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5458
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهدی رفیعی بانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4732
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمد محمدی جلالی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5606
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علی سبحانی نژاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5482
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهراد حسن پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4890
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
نگین نادر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
فاطمه غیاث آبادی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5927
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
شیما بیگ محمدی هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5112
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
صبا عظیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ساغر اسکویی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5858
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
فاطمه عرب
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
محدثه مرادی باستانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6034
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فاطمه براتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6083
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
الهه بیاتیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5962
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
مریم حمزه ای
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5929
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
آیدا دادجو
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6123
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
سارا شاه حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5605
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نگین مشایخی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5851
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
مریم سمیعی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
یاسمن سیفی مصلح آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فرزانه فتحیان راد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
ستایش صالحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
سبا ساریخانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
نرگس ابراهیمی کرهرودی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ماندانا رشیدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
کیمیا نصری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4995
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
نجمه محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5466
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
زهرا سلمانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
زهرا محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5858
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
زهرا محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5727
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
سبا انصاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان