كامياران

كامياران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


هومن ایوانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4699
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آرزو فریدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
پریا حمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سعدی مردوخی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4505
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا رحمانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5293
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
محمد عزیزی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5324
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
میلاد برومند
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5702
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
صفورا ویسی هشلی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4603
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
پدرام قبادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5772
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آمانج مردوخی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4861
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هیمن محمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4677
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا امانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5283
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
زانکو درویی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه