كلاله

كلاله - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


رضا سرگزی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
عادل آرازی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4036
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
ابوالفضل میرخاری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مرتضی گزمه
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5219
 
نمونه دولتي
گاليكش_ امیرکبیر
عرفان پنجه کوبی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
علی ارقند
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4381
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مصطفی شیخ
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4316
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
حمیدرضا بارانی علمی روز
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4355
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
عبدالریوف شیری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
ابوالفضل میری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4003
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مهدی خجسته
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4677
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
علیرضا وظیفه شناس خلانلو
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4042
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
امیرمحمد محمدزاده مقدم
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4163
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
یوسفعلی خاشی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4139
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
رضا شهبازی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4301
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
حسین نوری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4880
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
عارفه مرادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4701
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
هانیه افراس آب
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
زلفا حسین زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فصیه قربان زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مژگان قربانپور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مهدیه قوامی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
ریحانه حاج حسینی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4543
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مریم رستمی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5408
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
نرگس گزمه
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
زهرا کردی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4563
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فاطمه رشیدی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4745
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
یگانه هراتی مقدم
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4936
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
سهیلا صفرزاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4646
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فایزه رامرودی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4673
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه