كردكوي

كردكوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علی اصغر خندان
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5768
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مرضیه فغانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
مبینا اشرفی کلته
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
علیرضا طیبی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4615
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
علی رحیمی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4029
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
امیرحسین عرب
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
میترا فرصاد خراسانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5318
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
هانیه سادات حسینی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5692
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
علیرضا نظرنژاد
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
محراب محمدی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4882
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
محمد ممبنی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
سید آرین عقیلی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4874
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی
معصومه تقان
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4491
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
فایزه چرکزی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5166
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
امینه مازندرانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5486
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
زهرا شهابی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4859
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
سید یاسان سیدعقیلی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5086
 
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی