مينودشت

مينودشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


رقیه فرامرزی پلنگر
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5727
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
زهرا قره سوفلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6031
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
فایزه شهمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4889
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
سیدمحمد حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4670
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی امام
مایده شمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4787
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
محمدعرفان رجبی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5453
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فاطمه کوهی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5700
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
ریحانه سندگل
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
زهرا شهمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4885
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
علی قزلسفلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4756
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی امام
مهدی پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5991
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فاطمه ساسانی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5785
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
زهرا رجبی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
میلاد شهمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
فاطمه پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5047
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
فاطمه سرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5162
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فاطمه پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4876
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
صبا پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6095
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
زهرا فرامرزی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4322
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
محمدرضا سرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4668
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
محمدمحسن میردار
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4741
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
سید امیر محمد حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
فاطمه ابراهیم پور دیزج
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4566
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
مطهره مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5793
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مریم سرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4683
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
فاطمه گرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5168
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره