علي آبادكتول

علي آبادكتول - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه مزرعه
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5545
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
مبینا غیجی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4619
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
علیه آذربهرام
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
کیمیا عبداللهی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
زهرا مهدوی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
مریم ایمانی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5336
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
حنانه محمدی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4596
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
بهار علیمردانی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4581
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
زینب جهانتیغ
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4893
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
فاطمه سالاری
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4765
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
سپیده شکی کتولی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
فاطمه شکی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی