گنبد

گنبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


کیمیا آق پورقابوس
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
متین علی بیکی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5308
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
سیده سحر حسینی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5021
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مبینا چرکزی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
الناز ساتلیخ محمدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5790
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمد صحنه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5451
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فاطمه سادات مرتضوی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6389
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مهلا امانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5742
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
محمد مهدی صلاح اندیش
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5428
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
نرجس حقی‌
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5219
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
عاطفه شکری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5591
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ایوب دانشمند اینچه برون
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5278
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
بهناز راضی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5503
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
دنیا شیردلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5383
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
سلوی چرکزی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
حدیث قوجق نژاد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5212
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ندا قره مشگ غراوی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5159
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
آی نور جباری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
نیایش نادعلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
آیلین سلاقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5830
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
صبا مارامایی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
بهنوش ارزانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5041
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
زهرا کریم زاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4827
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فاطمه محمدی پهلوانلو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5476
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
زهرا سکندری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مهرسا گلی نیا
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
ماریه بدراقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5582
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
یگانه حاجی میشی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مایده اکبری جامی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5032
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مریم آجودانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5822
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فاطمه کاشانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
آرمیتا یاوری نمینی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
شیرین سعیدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5867
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
صبا وزیری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5123
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
حنیفه کوچکی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5292
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مبینا دیدار
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5800
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
نیلوفر جاریه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6215
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
یاسمین قزلجایی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5137
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
منیره اقچه لی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5607
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
الهام سارلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5540
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فایزه عاشورمحمدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5679
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
زهرا غلامی ابراهیم آباد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5204
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فاطمه پروین کلتی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5370
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
پارسا حبیبی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5017
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
مهسا به پور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5791
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مایده اتابای
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5199
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محدثه سادات نورتجلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5423
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مهدی ملکان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5433
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
ریوف احمدی موسی آباد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5219
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
امیرمحمد پرماه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4505
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
سیدمیلاد طاهری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مهرشاد ترابی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
یاسر جرجانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5801
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
ارسلان قلیچی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5521
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
درسا پوری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5402
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مهین آخوندپور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5339
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
حسین خطیبی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5355
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی