گرگان

گرگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


عارف تازیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علیرضا میربزرگ
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3949
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
حدیثه خراسانی نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4943
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
امیرمحمد نوروزی نوده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6234
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
ابوالفضل محمدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5797
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سامان رمضانی مایانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5759
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
یاسین کرء
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علیرضا نوده شریفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5595
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا مزیدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6152
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدامیر حسین پور
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
متین برجسته ملکی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5954
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آرین قمصری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6060
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدمهدی پورابراهیم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6119
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
معین نصیری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6435
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
یاشار غفاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4978
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مهدی توکلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4720
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی شریف نیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5300
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یاسر موحدراد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4674
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یاشار درخشنده توماج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
دانیال حبیب لی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
نعیم میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4563
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی گری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حامد ایری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5327
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
میلاد وکیلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سینا حبیب لی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6353
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدامین سن سبلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4824
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
طاها طبری نیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدامین ایزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5307
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
متین کرء
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5126
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مبین نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی برنااهنگر محله
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5667
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سهند سلطانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
دانیال عزتی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6108
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدصادق میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علیرضا دولتخواه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بنیامین یلقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یاسین میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یحیی دردی زاده بصیرآباد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4832
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
ابراهیم ناظری اینچه برون
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4837
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عارف کم ء
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5164
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
جمیل سن سبلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4583
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
ابراهیم سهمی حصاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5609
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی رضا پنق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرمحمد بندانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یاشار یلقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
صادق قرنحیق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4623
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
متین حنیفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حسین فرنگی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5863
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علیرضا عسگرجهان آباد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدرضا شادمهر طوسی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
کیارش جهازی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5692
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی احدی بولاغی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
شروین شیخ
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمد تقی زاده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6543
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علیرضا عراقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6117
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرحسین باقری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5072
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
شنتیا معصومشاهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علیرضا پیروزی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5998
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی شکیبافر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5803
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیر سامان نوشک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6761
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
حورالعین نظرقلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5530
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
یاسمن رهسپار
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه ترانه کوهکن
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه تاجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4504
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
شیدا دشتی زاده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5205
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
نغمه کریمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5600
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
نرجس باقری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه خاندوزی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5294
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
مینا رامرودی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
کیانا جهانتیغ
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5910
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
آیدا باشقره
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4821
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه کاظمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
سمیرا طعنه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4757
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
مهسا قره داشلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4584
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
راضیه نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4936
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
مینا حبیب لی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6172
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
زینب سن سبلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4870
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
نفیسه میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
سعیده پیرا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
مهرسا پوری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5731
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
معنیا میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
راحمه گرکز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3809
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه ارمغانیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6035
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5711
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
شیوا کمالی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4622
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
آمنه پقه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
غزاله برراتی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4564
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
زینب آراسته کم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5536
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
زهرا اونق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4969
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
ملیحه پقه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4824
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
سیما دولتخواه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4647
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
سحر پیرا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4222
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فایزه کسخله
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4952
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
لطیفه آل هوز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4863
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
مینا کاظمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5533
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
سیما جرجانی داز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4340
 
تيزهوشان
علي آبادكتول_ نمونه دولتی فرهنگ
راضیه بیر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
نفیسه میرزاعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4551
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
فاطمه سبب کار
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5633
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فاطمه صفری نوده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4366
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
منیژه مصدق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
راحله بدراقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4760
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
آمنه اونق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
فاطمه خاندوزی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5454
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه امجدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
هدیه باوفا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
راحله ستایش
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5983
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
شکوفه پوری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5506
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
مبینا کسلخه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4901
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
یاسمن زاهدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
پارمیس پرواز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
ساناز باشقره
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4791
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
ماریه نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4875
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
الهه وکیلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4848
 
تيزهوشان
علي آبادكتول_ نمونه دولتی فرهنگ
آیه یونسی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
فاطمه جباری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
آیرین عطارها
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5492
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان