دالاهو

دالاهو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سینا رمضانی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
سینا مرادی صفرشاهی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4658
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
عرفان کرمی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6386
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
ارسطو فرج الهی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5458
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی