گراب

گراب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


شقایق کوشکی
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 5530
 
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
نسیم سجادی فرد
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس