دوره

دوره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا امیری
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 4883
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین