ازنا

ازنا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا زلقی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5990
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
مبینا ترابی فیجانی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
دنیا محمودی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5485
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
محمد آهنگر
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
زهرا باجلانی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
عارف جودکی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 6288
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
رضا فارسی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
علی پسندیده
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 4872
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
مهدی پسندیده
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 4870
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
امیررضا شریفی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5707
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
مایده ذلقی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
مریم عباسی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
نسترن عبدالرحیمی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 6249
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
ابوالفضل احمدی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
رضا رفیعی فرد
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 4421
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
مهدی خلیلی
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 6208
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی
عرشیا بخشوده
نهم - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5402
 
نمونه دولتي
ازنا_ مولوی