پلدختر

پلدختر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیرمحمد نوریان
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
پلدختر_ دانش
ابوالفضل پورحیدروند
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4611
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
رضا کاییدی فرد
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6338
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
امیررضا رستمی امرایی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
کوروش رضایی نژاد
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5199
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
امیررضا جوادی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
فرزان کلانتری نژاد
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5730
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش