اليگودرز

اليگودرز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیر محمد منقبتی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
مهسا جمشید الیگودرزی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5867
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
آرمیتا رمضانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6010
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
فرنوش بنایی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5956
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
بهار حقیقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5805
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
صبا علامی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5846
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
صبا عسگری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5791
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
رویا احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
امیر مسعود تاجدیوند
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4789
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محیا حاجی علی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5195
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
ساناز توکلی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
علیرضا احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4086
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
فاطمه عابدینی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
فرحناز سلیمانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
بهار علی بابایی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4971
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
زهرا گودرزی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6324
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
علی عسگری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمدحسین کرم زاده
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4618
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
فاطمه حکمت
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5562
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
صابر فرهادی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمدحسین صارمی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4857
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمد جواد سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5079
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
فاطمه خاکساری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5112
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
رضا جمشیدی پیروزیان
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5016
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
رضا خاکساری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4504
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری