دورود

دورود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


احسان آسترکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6308
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
محمدرضا مرادی خانجمالی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5536
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
نیوشا زرجام
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
محمد جواد میرزایی پولادوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5172
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
فاطمه مهدویان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5801
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
محمد مهدی امیدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5162
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
آرمان خبازیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5052
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
احمدرضا رضایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
علی احمدوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4492
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
احسان لک ا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 3945
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
بهراد کولیوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5089
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
صابر گودرزی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4613
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
فاطمه ساکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5689
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
امیرحسین بهلولی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4475
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
فاطمه آسترکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5072
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
ابوالفضل مرزبان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
ساناز حسنوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4895
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
کیانا سپهری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
مهسا جودکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4940
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
زهرا یاراحمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5136
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
مهدی نقیبی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4509
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
معصومه ظریفی یگانه
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
کیوان رحیمی کیا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4870
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
نازنین آبکتی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5277
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
سیاوش عیدی پور
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4722
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
علیرضا صحرایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4518
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
فرناز محمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5295
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
آیدا کرامت فر
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4765
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
مهدی احمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4673
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
علی لک ا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5188
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
زهرا قایدرحمت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6074
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
مبینا بهلولی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4665
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
کسری آروان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمدجواد گرجی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4616
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
علیرضا خدابخشی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4261
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
تیام کلیایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4472
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
محمدرضا پیشداد
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5149
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
امیررضا بختیاری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4559
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
کیارش صفرزاده
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4799
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
سید امیررضا موسوی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4481
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمد سلیمانی پولادوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4937
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی