بروجرد

بروجرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مهرشاد پیرهادی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5215
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
غزل نظری
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5674
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
شایسته عالی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5226
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
هانیه علوی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5594
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
عرفان پناهی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5681
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرحسین معصومی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4379
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مهدیه سجادیان
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مبین ابوالفتحی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4719
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
مریم معظمی گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5453
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
زهرا محمدی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5358
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان