بردسير

بردسير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمدمهدی رحمانی زاده
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
ام البنین ستارزاده
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
نجمه ولی شاهی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5685
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه جواران
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5519
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
علیرضا بارچی نژاد
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4636
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
مینا گرکانی نژاد
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 6485
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
الهه اسفندیارپور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 6258
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
مهدی رهنمای
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4693
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
حمیدرضا زاهدی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
زهرا خواجویی نسب
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5854
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه قادرپور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5738
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
مهدیه درودی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
علی احسانی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4244
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
عادله عظیمی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5606
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه ابارقی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
محمدمهدی رنجبر
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
محمدمهدی مظفری غربا
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4358
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
علی سالاری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5589
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
حسین افضلی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5622
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
ملیکا امیری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
نرجس پورتوانا
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5774
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
حدیث کاروان پور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5978
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
مهسا مزنگی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5609
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فایزه حیدرآبادی پور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5946
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه شاه رحمانی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5677
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
زهرا صانعی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 6276
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
عاطفه طاهری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5655
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
نگین حیدرآبادی پور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
محمدعابد زینلی نژاد
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
علی معصومی فرد
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4846
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
ریحانه گرکانی نژاد
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5613
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
عرفان گوهری نژاد
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
امیررضا نوری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5573
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
امیرعباس کارزاری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5103
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
سامان خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4933
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
سجاد کلانتری پور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
امیرحسین شهرآبادی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
حسین خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5147
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
فاطمه خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه رنجبر
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
زهرا خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5689
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
نسترن زاهدی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5223
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
مهدی فلاح
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5188
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
فاطمه جهانشاهی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5605
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
امیرحسین قیصری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5076
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
محمد رباطی زاده
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4503
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
حسین خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5240
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
علی باباخانی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4965
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
امین کوهستانی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
رضوان شاه حیدری پور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
عادله شاه رحمانی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 6113
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه السادات رضوانیان
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5866
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
علی سیستانی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5591
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
علی اکبر حیدرابادی پور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
مریم اناری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5187
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
محمدعلی خالقی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4798
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
محمدصالح احمدی راد
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4514
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
سحر گلومکی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4996
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه احمدنظری
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5241
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه سیلانی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4342
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه بهزادیان
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5061
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
علیرضا مرادپور
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4484
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
شیرین عرب زاده
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 6202
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
امیرحسین نژادکهنوجی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
محمدصالح جهانشاهی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4765
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
فاطمه خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 6399
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 6056
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
علی بازمانده
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4716
 
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
فاطمه خسروی
نهم - بردسير
میانگین تراز کانونی: 4710
 
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه