جيرفت

جيرفت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


کامران سنجری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5293
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
یزدان کوهستانی بحراسمان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه مهنی پور نراب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زهرا کمالی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6123
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه الزهرا رستمی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
نرجس سنجری بنستان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5379
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه رفیعی سربیژن
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5849
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
اباصالح پرتابیان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5030
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
ساجد رستمی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4813
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
عاطفه افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4790
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امین مقبلی درمرودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4432
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدعلی بهمنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4006
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدجواد اسکندری زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4730
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محیا درینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4901
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه شریفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4902
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
رضا افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5093
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
مسیح دلفاردی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6095
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
سبحان نظم الدینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5332
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
اسما داوودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه سالاری خو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6292
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مهرداد پورمشایخی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5205
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
پریا صباحی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6350
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
هانیه بدخش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4625
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زهرا نوشادی امیرآباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5725
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
سوده سیدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5247
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
زهرا سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
رضوان رشیدی فرد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5327
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدصالح نیک نفس دهقانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3730
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
زهره رستمی پور دولت آباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6157
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
ندا سیدی مرغکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5196
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
فاطمه سیدی سرحد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه سنجری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیررضا سنجری بنستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
مهدی کمالی باغراهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6066
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
یسنا سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه کریمی پور نمچ
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6287
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
سما سلطانی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5664
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مجتبی کریمی افشار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5761
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
تارا ستایی مختاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
نگین محمودی ماهانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5277
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6193
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
صبا برخوری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6175
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه زحمت کشان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6152
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیررضا عارفی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5042
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
پویا امیرمحمودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5213
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امیرحسین توکلی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5011
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
معصومه شاهرخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زهرا محمودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5150
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمد آزاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4484
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدجواد انجم روز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5313
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
فاطمه غیبی شیروانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6292
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه مقبلی هنزایی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6053
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
صدرا امیری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6196
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
رقیه رییسی سیستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5138
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
علی افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5380
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
فاطمه سالارگنجی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
کیان گیلانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6394
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
حدیثه ارفند
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5438
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه عرب سربیژن
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6013
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
محدثه مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدحسین گروهی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
آیدا ده شتری زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4600
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین بدرود
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
پرستو طهرانی پور راینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5269
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
ساسان اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5319
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
آرین امیری میجان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4247
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
وحید ملایی زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5481
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
ام البنین سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4641
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مجتبی اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5575
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
معصومه مظفری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4059
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه فلاح نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4479
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فایزه سالارعلی آبادی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5366
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
مهدیه امیری خشکرود
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مینا پلاشی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5198
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
یاسمن افضلی گروه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4993
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
حسین رودری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدجواد بلوچ آبدوغی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4561
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سعید ابراهیمی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
رضا شمس الدینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4676
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ام البنین پارسه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4851
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین اسکندری دامنه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5435
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
ابوالفضل سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6288
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدرضا خوش کام
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5507
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
علیرضا خوشکام
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5670
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
عامر گنجی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4731
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
امیرسعید خضری قرایی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه افشاری پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه امینی روش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
علی رودباری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5342
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدسعید طیبی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4800
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدجواد درخشیده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3899
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه سهرابی زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4385
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6132
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
مریم تاجیک
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4006
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدعلی محمدی سلیمانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4892
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علیرضا سالاری گنج اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3803
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ناهید جهانبانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4179
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه مشایخی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4465
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5023
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
اشکان سنجری بنستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4991
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
زینب دهقان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5267
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
دانیال دانشی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه صدیقی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5308
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فرشته سعیدی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6025
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدرسول خاجویی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4368
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
هانیه راوند
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6084
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
سیدمحمدرضا میرحسینی راین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5149
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی