بم

بم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا امینی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4363
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
راضیه چهاردانگی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6065
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه افشاری پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4731
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه قربانی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4733
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
نرجس خاکپور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
نگین فدایی پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
عرشیا اخترشناس
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
زهرا امیری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5228
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
عاطفه صایب
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5014
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه عسکریان
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5113
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سیما گوری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سهیل شجاع حیدری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4321
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه رامش
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4648
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه زاغی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5662
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
محمد دریجانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 3972
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ابوالفضل برجی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4873
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
مهدی خرمی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4590
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
حنانه رضایی همت آبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5050
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
علی اسحقی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4672
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ساجده پنجعلی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سارا پنجعلی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4778
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
محمدابراهیم دامن دریا
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ابوالفضل مجاهدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیرحسین حسینی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4529
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
رامین بذرافشان
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4472
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
شقایق مشکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4244
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
عارفه صدفی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5517
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
محمدعرفان فقیرآبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4142
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محمدحسین دهقان کروکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4787
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
سجاد جهانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4799
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
مهدیه سیدی مرغکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4303
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فرزانه پورطاهری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه باشتمن
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
مهدی صدیقی دریجانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5133
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
لعیا بنی اسدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5486
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه افشاری پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4572
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
امیرمحمد رستمی ژور علی ابادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
یسنا برایی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5714
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
کوثر حیدری مقدم
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4865
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
زهرا استوار
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4641
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
امیررضا صابری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4968
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
یاور صیادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4660
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه محمدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5312
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سیدرضا کهربایی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4501
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیربهادر کایناتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4663
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
علیرضا بدرآبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5265
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
سیدعلیرضا ساداتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4127
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه مداحی روش
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4458
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
حسین سیدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4373
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیرحسین پایداری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4554
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
تکتم حسین زاده مرادآبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4533
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
عباس قلندری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4613
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
هانیه طبسی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4561
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
مهلا جعفری مقدم
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
ناصر شاه مسعودی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4349
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ملیکا پورافسری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه