رفسنجان

رفسنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمدرضا لنگری زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5242
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی عباسی خنامانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
حجت عبدالحسینی نسب
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5106
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
فاطمه رحیمی زارچی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5476
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
علی خوشحالی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4594
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
فاطمه نظری علم ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
ثمین سلطانی اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه حسن شاهی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5993
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدمحمد رحیمی یزدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5570
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
امیررضا فاتحی مرج
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5831
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علیرضا شادمان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
امیررضا روانگرد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4738
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
فاطمه حیدری پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
امیرحسین عابدینی پاریزی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4910
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
مهدی حیدری پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4497
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
علی حقانی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4662
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
مهدی محمدرضایی عباس اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5012
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
علی رضایی همت ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4542
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علیرضا زارع همت ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5338
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
سینا فتاحی چشمه سفیدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5784
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
علی اکبری پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5526
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
سیدمحسن نبه الهدایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
پویا اسماعیل زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
فاطمه یادگاری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5004
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
مهدی میرمحمدی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4846
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
ابوالفضل پوررکن الدینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5440
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
فاطمه جعفری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5781
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
امیرحسین پورجعفری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4772
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمودرضا رحیم پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5270
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمدمهدی ناظر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5112
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
علی اکبری پورکانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5694
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمد محمدی نسب شهراباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4816
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
فاطمه محمدی علی ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6233
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
ریحانه خسروی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
عاطفه السادات میرمخلصونی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
یونس حسنی چنار
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4622
 
نمونه دولتي
كرمان_ علی ابن ابیطالب
فایزه علیزاده نوقی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4606
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان