سيرجان

سيرجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علی خسروانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5069
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
سعیده بلغاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سید محمد طالبی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5247
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی رفعتی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مهدی سلیمان نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدجواد حیدری افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5218
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
سیدمحمدجواد شهیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمد شکیبایی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5148
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی اکبر صبوری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5849
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
امیرمهدی روح الامینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
معصومه قرایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5396
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین صادقی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5701
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین خضری فر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6036
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
معصومه حسین زاده بچاقچی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5282
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه خراسانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین اسکندرزاده افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4881
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
نازنین بخشی زارعی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5885
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زینب ایوار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5662
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مونا شاهمرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ملیکا امیرزاده گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5521
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمدمهدی شریفیان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6311
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمدجواد محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حمیدرضا پورخسروانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4840
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سیدامیرمحمد حسینی زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مبین صارسعدلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4360
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زهره مددی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5866
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا دیانی فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6239
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مریم جانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5797
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدمهدی مهدویان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4996
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
غزاله سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5895
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
الهام سپهری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5489
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ریحانه علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5245
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
کوثر نورمندی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5318
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سارا محمددینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5436
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6068
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مصطفی مستقیمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محدثه غضنفری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4624
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فرناز نورمندی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5159
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ابوالفضل عابدینی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5164
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدمهدی روح الامینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4704
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
رضا محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4625
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی امیری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4328
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
احمدرضا شول
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4571
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علیرضا علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4477
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حمید کریم الدینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5068
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فایزه صفی جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5781
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
الهه گلستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
حدیث نجمی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5189
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه عوض پور عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4294
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه پورمهدی آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4729
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
شهرزاد جان آقایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4628
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مونس کشاورز
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
معظمه عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین دهقانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5238
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
مریم صالحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4542
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا نژادکورکی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4936
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سارا میرشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فرناز حبیبی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4312
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نگار اسدی زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5016
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیررضا بارچی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4842
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
امیرحسین سینایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرمحمد بارانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سیدهادی رضوی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
رضا سالارپورغربا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حدیث رضاییان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیررضا صایب نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5244
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
الهه نژادشاه بداغی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5796
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محسن میرزایی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5290
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمد ده شیری پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4932
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
آرزو نادری پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4566
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نرگس قاسمی نژاد رایینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4800
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا ارسلانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4290
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمد بلوردی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5489
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علیرضا حیدرآبادی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
عرفان زمانی افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
نیما عباسلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5392
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
منصوره یعقوبی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4615
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین علوی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
منصوره فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علی سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی اله مرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مبین اله دینیان حصاروییه
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5669
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرعباس بلوردی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4742
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زهرا نژادکورکی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4714
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مریم پورامینایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4619
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
الهام گلزاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4031
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه