قرچك

قرچك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه گیل املشی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5519
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
نیکی فریدونی فر
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5487
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
زهرا جوادی آغچه رود
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5638
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
مهشاد گلستانی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 6054
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
زهرا عبداللهی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5452
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
آتناسادات پاک زاد
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5331
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
مریم رمضانی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 4760
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
فاطمه سلمانی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5857
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
مژگان آقازاده انزان
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
محدثه پاکیزه حسین اباد
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 6621
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
زهرا حیدری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5434
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
مریم فیض اقلیم
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5781
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
مریم احمدی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
زهرا کریمی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
زهرا طوری مغامیر
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5463
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
فاطمه عسگری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
مهدیه مهدی خواه
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
ملیکا بلبل آبادی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5360
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
ریحانه قدمیان
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5810
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
هدیه اکبری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
افسون عبادزاده حسین حاجلو
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5006
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
شکیبا گلی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5329
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
فایزه حیدری جوزانی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 4824
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
آتنا بابایی منش
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5053
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
لیلا مهربانی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5309
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
نازنین دانا
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5408
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
راضیه منصوری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
شکوفه صفری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5204
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
سعیده افسری ده مجنونی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 4854
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
نازنین فتحی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 6265
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
آتنا ودودی نیری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5318
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
فایزه حسنلو
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5364
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
مهنا خانی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 4654
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
مینا میرزا زاده رحیمی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
پریسا احمدی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5225
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
زهرا رستمی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5554
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
زینب امیرصادقی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5215
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
نسرین قربانی اینلو
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5100
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
فاطمه خسروشیری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5290
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
آتنا صادق دوست
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5935
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
زهرا میرآب
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5006
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
زهرا ملکی زاده
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5065
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
بهاره مرادی کلر
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5403
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
ندا زارعی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5716
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
ز هرا پرویزی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5597
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
فرناز زیوری
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5104
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
سیده معصومه حسینی کاردر
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
هانیه نوروزخانی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
زهرا رستمی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5552
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
معصومه حسن زاده لاکسار
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
مبینا محمدی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
قرچك_ ارشاد
زهره عظیمی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5450
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
نگین نظام
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5794
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
نرجس صایبی نیکو
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5354
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان
سپیده محبی
نهم - قرچك
میانگین تراز کانونی: 5043
 
تيزهوشان
قرچك_ فرزانگان