شهر قدس

شهر قدس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه نظری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5876
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدمهدی جعفری انارکولی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5591
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
مهسا مظفری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سید محمد جعفری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5799
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمد سنگ سفیدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید فرجی
علی سنگ سفیدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5002
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید فرجی
سیده ستاره زینه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4980
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
عرفان خداداده فرد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهسا رضایی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
رعنا قدیمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5800
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سارا سیاری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5815
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
خشایار بلیله
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4857
 
نمونه دولتي
تهران_ شهید فرجی
زهرا آقاجانی خشک دشتی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5434
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
میترا شرافت نجف آباد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5206
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدرضا رضایی قوش خانه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5556
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمد میرزایی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4803
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
آیدا زندلاف احمدسرانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سیدامیرحسین سیدعلیخانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5846
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سیدامیرحسین موسوی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5392
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سیده محدثه موسوی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهنا آدینه وند
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5585
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
امیرحسین بردبار
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4435
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه مسیبی عمید آبادی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نگین نوربخش
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آیدا سعیدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5991
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مایده ذوالفقاری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5812
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
الهام احمدی دلویی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علی عابدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4199
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه هدایتی سیاهمزگی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مارال هجری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5945
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
کوثر الهی جو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آناهیتا زارعی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5153
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهدیه ابراهیم زاده خشکدستی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمد مهدی حسین زاده قادرلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4281
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمد طلایی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمدمسعود شجاعی علی آبادی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهتاب قاسمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5392
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهرنوش محبی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سیدمحمدرضا عزتی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نرگس تجری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5958
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
زهرا اللهیاری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه قاسمزاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5621
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهسا محمودزاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5368
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مریم روشن ضمیر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدمهدی ستاری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5199
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
علیرضا محمدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4947
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
علی جوکار
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4311
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب