رودهن

رودهن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


یاسمن جعفرنژادقمی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5716
 
نمونه دولتي
دماوند_ حضرت رقیه
امیررضا فرخیانی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
تهران_ امام خمینی
علی اکبر حسین پور
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 4238
 
نمونه دولتي
تهران_ امام خمینی
علی درفکی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 6800
 
تيزهوشان
رودهن_ شهید بهشتی