پاكدشت

پاكدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


عارف رازانی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5597
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
نیما حسنی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6296
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
علیرضا راست خدیو
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5108
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
پوریا کرابی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5772
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
علیرضا علی پور
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4434
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
مهشید عاشوری
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5197
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
الهام ملایی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5456
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
فاطمه ابوالحسنی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
فاطمه کمرودی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5072
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
ساره طهرانی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
محمد عزیزپور
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4864
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
رضا اکبرزاده گیلارکش
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
محیا پازوکی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4822
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
مرضیه نعمتی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
محی الدین باقری
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
امیر ولی زاده
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5048
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
مطهره قرایی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5527
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
زهرا صمدی میرک ابادی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
مهسا ریوف حصار سفیدی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4486
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
حدیثه باغجری
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5108
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد