اسلام‌شهر

اسلام‌شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علی راستکردارپیشخانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6030
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرمحمد هدایتی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6347
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهدی طوری بیله درق
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5993
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
حمید خراسانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5534
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهدی روهینا
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5753
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
محمدرسول صبوری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6170
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
نگین شریعتی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
حسین حسابی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محسن جلیلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شهدای علم و فن آوری
راحله جوانشیر
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4375
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
سوگند ربیع پور
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
سیده فاطمه محمدی نسب
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5951
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
امیرحسین بهرامی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6039
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
حسانه قربانی داوندی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5642
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
محمدامین طالبی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4440
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
علی عسکری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5443
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
کیاوش کلانتری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5833
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
سحر رضایی فیروزجاه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6274
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
یزدان فیضی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
فایزه کبودوندی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5494
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
فرشید صدیقی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5868
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
علیرضا شیخی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شهدای علم و فن آوری
نگین مجدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
مرتضی مداح
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
سحر اسمعیلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5192
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
فاطمه داداش پور
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5896
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
فاطمه محمودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4611
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
مایده حیدری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
محمدحسین رضالو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5908
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیر چمنی سارجلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5058
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
رکسانا قربانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6168
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
آتنا فتح کننده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4802
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
پریا عزیزی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6456
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
پریسا عزیزی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5933
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
سیدامیررضا هاشمیان سیگارودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5021
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرحسین یادگاری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5725
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سیدعلیرضا موسوی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
علیرضا خیرخواه معانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمد فتح اللهی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5829
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محدثه فرهادی احمر
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5250
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
سیده ستایش حسین نژادلنگرودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5883
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
امیرمحمد احمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5473
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدرضا همتی سین
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
مهدی سیفی تکلدانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5902
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مهدی شعبانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4702
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مهدی رحیمی شیخ احمدلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5856
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
فاطمه واعظی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5928
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
محمد تقی زاده هشی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4509
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
غزل سیدیان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4976
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
علی اله مددزاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4980
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
امیرمهدی روحی داراب
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5874
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
دانیال رفیع پور
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
نادیا صمصامی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6071
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
علی دهقانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5203
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
محدثه خانزاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4812
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
میلاد قربان اصلی ششکلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4249
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرمحمد صمدی نیکوزاد
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
نازنین اسدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4787
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
مرجان داداشی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
رضا جوان بخت آندرسی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شهدای علم و فن آوری
سجاد محسنی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
آرش قاسمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدامیر کرامت
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5693
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
شقایق سیفی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5122
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران