شهريار

شهريار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


حسین عظیم نیا
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
سیده پردیس زمانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
مهدی دمیرچلی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5352
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
رضا دارویی دیوشلی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4685
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
حدیثه پوربافرانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
امیرحسین چوب تراش لیلی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5047
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
مهسان فتاح پور اقداش
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
نگار عبدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4816
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
حانیه عباسی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
محمد امین شاکری نیا
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5240
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
نیایش رجبی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5951
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
محمد سهرابی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
الهه میرزایی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5832
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
زهرا محسنی کیا
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
ستایش اسدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
شیلا سهیلی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6288
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
فاطمه موسوی شیخ طبقی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5496
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
سارا دهقانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5061
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
بهار شجاعی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5909
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
زهرا عنابستانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5531
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
الناز افتخاری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5508
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
امیر پارسا ایمانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5312
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
زهرا خرسندی شمامی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6054
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
مریم ساریخانی قلعه باباخانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی