بندرانزلي

بندرانزلي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عليرضا تقوى نژادديلمى
ششم دبستان - بندرانزلي
میانگین تراز کانونی: 6286
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
سيد آرش ذكى پور بهمبر
ششم دبستان - بندرانزلي
میانگین تراز کانونی: 5922
 
نمونه دولتي
رشت_ باقرالعلوم ناحیه 2
سيد امير سيد حسينى
ششم دبستان - بندرانزلي
میانگین تراز کانونی: 6269
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک
سعيده سبيل گشتى
ششم دبستان - بندرانزلي
میانگین تراز کانونی: 5681
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان