رودبارمنجيل

رودبارمنجيل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


الهه بكيان دوگاهه
ششم دبستان - رودبارمنجيل
میانگین تراز کانونی: 6972
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
امير محمد پوركريم بيورزنى
ششم دبستان - رودبارمنجيل
میانگین تراز کانونی: 6251
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک