آستارا

آستارا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مهتا ايمانى كهن
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 6068
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید علی انصاری
سالار وقردوست
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5186
 
نمونه دولتي
آستارا_ توحید
عسل باقرزادگان
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید علی انصاری
فاطمه ساجدى
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 6244
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید علی انصاری
تكتم محمدى
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5341
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید علی انصاری
آنا سرخان نژاد
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4371
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید علی انصاری
محدثه جعفريان
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید علی انصاری