هشترود

هشترود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


حنانه صفرزاده سراسكانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4710
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
فاطمه عيسائى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
رضا رستمى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6523
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
مهشيد محمودزاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5443
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
حسين رستمى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5534
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
عرفان بخشى سراسكانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5707
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
نيلوفر رضازاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4680
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مونا شهر آزادى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5089
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مهدى مصطفى پور
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5705
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
عرفان ايرجى گنجينه كتاب
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6217
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عطيه عباسيان
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5235
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مريم كاميابى سراسكانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6070
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
سهيل معصومى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
محدثه عبدى لر على آباد
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مهديس آقا جان زاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5712
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مريم امامى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5997
 
تيزهوشان
تبريز_ افرزانگان
حسين خانى سراسكانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
پريا مهديزاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5896
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
مهدى ساسانى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5643
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
مهسا ظريفى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمد حاجى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4904
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
محمد عالى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5265
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
بهاره احدى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
نگين على يارى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
ساحل غفارزاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6041
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
هادى جمشيدى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
فريبا آسيابى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمد رفيعى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4542
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
آيدا آزادى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5312
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
زهرا محمدى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4812
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محدثه فتاحى موسوى سراسكانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمد كريمى اصل
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5469
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زهرا آقازاده سراسكانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5382
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
محمدرضا عليارى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6294
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
نسترن محمدپور
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
امير مهدى رفيعى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5848
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
مهدى مهدوى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6043
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
زينب حنيفى چرلو
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4868
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
اسما صباغى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5999
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
حنانه قاصدى
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5396
 
نمونه دولتي
هشترود_ اسوه
هادى شيرجنگ
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر
على عباسى اصل
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5637
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید باهنر