اهر

اهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


فاطمه كريم زاده كوربلاغ
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6376
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
آيناز فرهومند
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5736
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
رضا صادقى نيك
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6022
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
رضا حاجى محمدى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6408
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
هادى جهانى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5850
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
مبينا حاجى محمدى خونيقى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
اميررضا مرتضوى فر
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5841
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
اميررضا تقوى وجنى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5874
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
رضا عبداله زاده صومعه
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5021
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
طاها فرجيان
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5992
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
ايليا حسينيه
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5769
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
دانيال گلچين
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6040
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
اميرحسين بهكام
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5634
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
اميررضا اسلامى يخفروزانى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 7072
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
مهسا خواجه
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6131
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
رويا اسدپورپسته بيگلو
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6502
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
فرشته حبيبى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6647
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
تارا مهران اصل
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5998
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
آيدا حبيبى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5506
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
زهرا قهرمانى ديزج
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6517
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
زهرا صدقى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6644
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
عسل حوائى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
سودا ولى زاد
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6099
 
نمونه دولتي
اهر_ رجایی
نگين فلاحى سامبران
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6330
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
هانيه قهرمانى فرد
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
فاطمه خلجى زاده
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6181
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
سميرا بنى هاشم
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
زهرا پورفرج رواسجانى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5852
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
مونا انتظارى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5789
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
صبا محسنى مقدم
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6299
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
الهه محمدزاده
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
هانيه محمدقلى زاده
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
مريلا سالم
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5425
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
اسما عبادپور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5723
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
مريم احمدزاده
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5864
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
يسنا قدوسى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
عذرا سلامتى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5696
 
نمونه دولتي
اهر_ رجايي
زهرا داوردوست
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 4770
 
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
احسان ايمانى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5687
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
اميرحسن جبارنژاد
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6075
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
فردين گل‌پرور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6036
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
پوريا دهقانپور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6037
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
پارسا دهقانپور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6379
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
مهدى كقالقى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6143
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
محمد خاشعى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5749
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
حامد جعفرزاده
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5852
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
آرمين حيدرى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
مهدى سليمانى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5105
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
محمد صدقى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
مهدى نژادخالان
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6100
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
مبين ستارپور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5531
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
فراز اكبرى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
محمد چنابى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5668
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
امين عبدالهى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5888
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
على نادرى‌فرد
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5758
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
اميررضا وطن‌پرست
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5477
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
اميررضا قهرمانى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5473
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
اميررضا زارع زاده‌اهرى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5508
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
اميررضا رضاپور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
صالح مهرى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6120
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
بهزاد تارى‌زاده نوانسر
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5720
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
نيما دافع‌اهرى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
محمدرضا ملكى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5154
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
سهند عباس‌پور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6186
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
اميرحسين جبارپور ريحانى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
على پورمصطفى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5989
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
حسين طهماسبى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5709
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
مبين زارع زنجيربلاغى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5591
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
ياشار پشمى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
نيما اركان
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5892
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
سينا كرباسيان
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5724
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
عليرضا نظرى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 4151
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
محمدمهدى صفرى راد
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
سينا شهابى اصل
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
ساسان سليمانى تازه كند
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
اميررضا يوسفى يخفروزان
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5875
 
نمونه دولتي
اهر_ نمونه باهنر
امين صالحى
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5294
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي