ميانه

ميانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


على جعفرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6895
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
فواد فكور
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6234
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
آيتان احمدى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5321
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
حميد رضا پرتوى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6479
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سنا زرين
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5969
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
على رسولى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
امير حسين منيرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5965
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
كيوان محمدى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
هادى اسمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6507
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
عرفان ابراهيمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6214
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
عليرضا رضايى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
محمد امين عظيمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6181
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سميرا نوروزى طاهر بناب
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6762
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
سنا نصيرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6646
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
شروين گرمرودى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6362
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
على لطفى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6119
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
پارسا آقا سيد حسينى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5973
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
محمد عبداللهى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6555
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
محمد امين داورپناه
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
محمد رضا مالكى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 7150
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
نازنين بالسينى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6026
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
مهديه گل محمدى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6016
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
سپيده سجاديان
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6574
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
مريم كريمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6326
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
پرستو روشنى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5850
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
كريم كريمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5881
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
امير رضا يارى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5377
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
ساناى گروسى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6213
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
امير محمد گرمرودى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6198
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سلوا خدابنده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6925
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
نگين قاسمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5541
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
محدثه زاهدى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5535
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
هادى شهبازى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5443
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
بهاره مولائى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6841
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
هديه رستمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5891
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
عرفان عبدى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
عليرضا ايمانى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
الميرا كريم خانى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6484
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
نرگس صمدپور
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
امير رضا انگوتى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5952
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
ساناى قره خانى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
سينا نظرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6473
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سيد حسين طاهرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5964
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
شايان عظيمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
امير حسين فيض الهى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6065
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
مهسا عبدالهى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6076
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
محمدرضا عبدالهى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5916
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
زينب ميرزائى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5918
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
نيوشا فرهمند نيا
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5498
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
امير حسين تقى زاده قرجه قيايى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5930
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
امير محمد زالى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
محمد حسين روحانى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6274
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
الينا عباسى اقدم
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6621
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
مبينا رحمت پور
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6019
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
ياسمن ناصرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5504
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
عرشيا عبدى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5992
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
ليلا نورى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5217
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
اميررضا مهديلو
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6069
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
رومينا قوطاسلو
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5819
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
كيميا ابراهيمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5972
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
امير حسام رحمتى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6357
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سارا صفرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5326
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
ثنا كاوسى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
اسراء شكرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6123
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
محمدرضا بهنام
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
ثمين صالحى ديزگوين
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6159
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
مليكا حيدرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6398
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
محمد ملكى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
فاطمه اردبيلى كرامه
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6143
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
مبينا شيرازى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6124
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
على كبيرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6093
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سينا رحيمى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5565
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
فاطمه معصومه كبيرى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6415
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
كيميا يگانه نيا
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6263
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
آريا نجف پور
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5818
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
مهسا فرهادى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5646
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
پارسا بهمنش
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6472
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
مهسا احدى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5699
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
امير حسين دانيالى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6146
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
احسان اسلام پناه
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6269
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
پرهام يگانه
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5747
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
مريم عليزاده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5990
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
رومينا فتحى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5665
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
گيتى اصغر زاده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6450
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
على جهان آراى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
فاطمه جهان آراى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5507
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
سالار معاضد
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5694
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
مهسا ايمانى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5812
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
الهه قره داغى
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5788
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان