دولت آباد

دولت آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


شيدا داورى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 5883
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
نگار صادقى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 5459
 
تيزهوشان
اصفهان_ سعدی-برخوار
حنانه داورى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 5940
 
تيزهوشان
اصفهان_ سعدی-برخوار
پرديس اكبرى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 5277
 
تيزهوشان
اصفهان_ سعدی-برخوار
مهلا حبيبى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 5142
 
تيزهوشان
اصفهان_ سعدی-برخوار
مينا شيرانى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 4527
 
تيزهوشان
اصفهان_ سعدی-برخوار
شيرين مسعودى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 5212
 
تيزهوشان
اصفهان_ سعدی-برخوار
تينا معتمدى
ششم دبستان - دولت آباد
میانگین تراز کانونی: 5535
 
تيزهوشان
اصفهان_ سعدی-برخوار