اصفهان

اصفهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مليكا صادقى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6198
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
آندريا گلستانيان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6115
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
غزل شهسوارى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
ستايش صادقى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5553
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
نگين على حسينى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6478
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
سارا ميرزايى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5706
 
نمونه دولتي
اصفهان_ چهرازی
پارسا خدادادى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6758
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
حميدرضا صداقت زادگان اصفهانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5896
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
حوريا اميرى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6223
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
فاطمه اقدامى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6179
 
نمونه دولتي
اصفهان_ چهرازی
شيدا شيرانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6023
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
سارا خدادايان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6085
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
وانيا كرد
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6261
 
تيزهوشان
اصفهان_ آسیه-جی
نگار جانقربانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5915
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خدیجه کبری
صبا فروزان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6296
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
بهار افغان حاجى عباسى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6135
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
ساغر قاسمى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4912
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین سه
پريسا مزيكى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6292
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
تينا مجيد
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6095
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
مهسا محمدخانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5918
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خدیجه کبری
فاطمه محسنى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6012
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
مريم مانيان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
پرديس كريميان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
فاطمه اميدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5843
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
پريناز يزدانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
فاطمه اسدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
اصفهان_ چهرازی
غزل معصومى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6353
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
روژين رزمخواه
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6790
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
نگار اصلانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6073
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
مريم مرادمند
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6468
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
مهشيد مهرابى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ پیام
كيانا شمس
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
فرناز پوركرمعلى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6094
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین سه
مائده يقين
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6223
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
آلاء صدر
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
سيده فاطمه رنجبران
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5647
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
ستاره صرامى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6230
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
ساحل الياسى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5770
 
تيزهوشان
اصفهان_ آسیه-جی
پارميدا طغيانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6675
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
فاطمه بافرانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5563
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
آيدا شريعتى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6157
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
آناهيتا عزيزى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5617
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
فاطمه قضاوى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5837
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
نگين ماهرانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6510
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
پرنيا مميز
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5647
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
مينو ربيعى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5695
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
مهرناز هارونى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5591
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین یک
فاضله نوروزى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5048
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
نيوشا گوهرى مهر
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5827
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
آميتيس حاجى لاهيجانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6390
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
عليرضا نبى نژاد
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6367
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
ياسين يزدانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6694
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
آرين عرفان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6141
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
مسيح هادى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5612
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
محمد حسن پورياى ولى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6450
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
ابوالفضل حيدرى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5747
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
محمدمتين رزمخواه
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6823
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
اميرحسين همدانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6563
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
محمدحسام محمدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6572
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
محمد عيدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5751
 
تيزهوشان
خميني شهر_ شهید اژه ای
محمدامين شفيعى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6018
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
عرفان احمدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6531
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
كيارش جيلانچى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6115
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
سعيد عارف نيا
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6543
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
متين على اكبرى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6562
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
سيدمهدى محمدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6660
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
على اصغر داورى دولت آبادى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6865
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
سيدمحمدرضا نيلى پور
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6180
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
محمدمهدى دوست محمدى چهل خانه
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6592
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
ارشيا قنبرى برزيان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6414
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
مهدى اتحاد توكل
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6534
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
سيدشايان تفرشى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6042
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
متين سامانيان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6407
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
نيما زمانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6394
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
محمدحسين زارعى دهراجى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5731
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
پرهام فرزام
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6165
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
مهراب مهرابيان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5488
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
مهرزاد مهرابيان
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5502
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای3
سيدحسام حسينى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5263
 
تيزهوشان
خميني شهر_ شهید اژه ای
مانيا پيمان خواه
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6279
 
تيزهوشان
اصفهان_ آسیه-جی
كيميا حيدرى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6149
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
نازنين قربانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6189
 
تيزهوشان
اصفهان_ خدیجه کبری - ناحیه5
يلدا نجفى افوسى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5651
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین سه
مليكا زينى اصفهانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6376
 
تيزهوشان
اصفهان_ خدیجه کبری - ناحیه5
آيدا شاه على
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5861
 
تيزهوشان
اصفهان_ خدیجه کبری - ناحیه5
محدثه تسليمى رنانى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5874
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین سه
يكتا اسكندرى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6482
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
ياسمن شفيى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5907
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خدیجه کبری
صبا موسوى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6551
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خدیجه کبری
زهرا صادقى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5967
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین سه
سارا صانعى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6470
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
بهار مالكى پور
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5869
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
حانيه كرمى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5593
 
نمونه دولتي
اصفهان_ چهرازی
دلارام منتظر الظهور
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6020
 
نمونه دولتي
اصفهان_ اسیه ناحیه 1
سحر خلدى نسب
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6588
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
شكيبا ملا مهدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6092
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین سه
آيدا فهامى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6237
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین دو
فائزه محمدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6212
 
تيزهوشان
اصفهان_ علی اکبر وابوطالب ابراهیمی
مليكا سلطان پور
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5983
 
تيزهوشان
اصفهان_ خدیجه کبری - ناحیه5
مينا كريمى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6134
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین سه
الهه حيدرى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5530
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خدیجه کبری
مينا مشهدى
ششم دبستان - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6370
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خدیجه کبری