ايذه

ايذه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


فاطمه كيانيان
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5033
 
نمونه دولتي
ايذه_ حورا
محمد امين اسكندرى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5861
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
غزل رضايى نژاد
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6222
 
نمونه دولتي
ايذه_ حورا
شايان مهرى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4792
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
آوا توفى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6377
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2
نگين حيدرى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6310
 
نمونه دولتي
ايذه_ حورا
محمد بندانى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
يلدا شهولى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
ايذه_ حورا
محمدحسين فرهادى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5362
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
حميدرضا قريشوندى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5326
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
مائده موسوى اوندى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5788
 
نمونه دولتي
ايذه_ حورا
مهدى شاهولى كوه شورى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6189
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
مبينا منصورى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4718
 
نمونه دولتي
ايذه_ حورا
محمدصادق درويش پور
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6044
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
بهاره عباسزاده لوايى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4594
 
نمونه دولتي
ايذه_ حورا
حسين سعيدى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
مهرداد رستمى ده شيخ
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6372
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
سيد مهدى موسوى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5111
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان
احسان افتخارى
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5963
 
نمونه دولتي
ايذه_ فرهیختگان