رامهرمز

رامهرمز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


سپهر خرم
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6652
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی
اميرحسين كاظمى
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6062
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی
معصومه بهونديوسفى
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5939
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ فرزانگان رامهرمز
يلدا حبيبى
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4752
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ فرزانگان رامهرمز
عليرضا بايمانى
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
مريم سركهكى
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4487
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ فرزانگان رامهرمز
مريم حياتيان
ششم دبستان - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ فرزانگان رامهرمز