شوش دانيال

شوش دانيال - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مهدى امير پور كورانى
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5363
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ امام حسین (ع)
كوثر حسين زاده
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5302
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
اميرحسين صفى زاده
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4913
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ امام حسین (ع)
عليرضا خسروى
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ امام حسین (ع)
دانيال كريمى فر
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ امام حسین (ع)
رضا ظهيرى فر
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5458
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
رضا شمسى
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4863
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ امام حسین (ع)
محمد مرادى
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5806
 
تيزهوشان
آبادان_ شهیدبهشتی
محمدرضا ناصر
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4697
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ امام حسین (ع)
رضا خنيفر
ششم دبستان - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4617
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ امام حسین (ع)