بهبهان

بهبهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عرفان شكوريان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6530
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
مريم كاظمى فر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
اميرحسين فرازى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6487
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
اميرحسين اجرتى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6044
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
آريا يزدانجو
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6613
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
على رضا سبزى والا
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6201
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
سينا على پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6678
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
ماهان مردانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6372
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
سيدعلىرضا بارانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6506
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
آرمين آيتى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6172
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
سپهر عبدالله نژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6393
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
آرش كوشا
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6523
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
سارينا هادى پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
مهدخت چنگيزى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5865
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
مينا مددى خشاب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5565
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
نگار اكبرنژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
عسل هاشم زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
آيدا مهدوى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5227
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
محمد امين محمدى خراسانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6447
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
على آريا نژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6775
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
حسين شريعتى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6861
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
مهزيار آزاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6675
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
آرش ترابى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6492
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
اميررضا اكبرى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5677
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
عبدالمجيد محمدى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
محمدامين زارعى پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4622
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
محمدامين كرائى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5656
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
سيداميررضا ابراهيمى بهار
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6061
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
فربد بهروز
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6740
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
پويا برازنده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6080
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
سيدمحمدامين بارانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6202
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
سيداحمد علوى نژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6248
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
عليرضا تام
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6582
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محمد خشنوا خوشه
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6301
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
اميرحسين هماپور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4963
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
پرنيا بلانيان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6123
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
زهرا طبيبى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
مهرسا سنا
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6420
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
زهرا خيريت
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5567
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
هانيه شباب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5452
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فاطمه حاجى زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4999
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
سارا سناعى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6626
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فرديس شريفى پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6412
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
پرنيان ورزشى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5680
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
كيوان بهروز
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6510
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
حسين دادمهر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6427
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
اميرحسين اخترنژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6241
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
ابوالفضل قوى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5916
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
اميرعباس نيك نامى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6867
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محمدمهدى طيبى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6438
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
عباس پولادوند
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5469
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
آرش سلامتى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
متين رادمنش
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
عليرضا عتيق
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
آريا زارع طيبى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6372
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
امين آبخو
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
ابوالفضل بهبهانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
محسن ايزديان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6150
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
امين ناصرى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6410
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
سعيد طاهرى مقدم
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6599
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محمد زيبائى نژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6485
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
حسين مرادى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6817
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محمدرضا نژاد دهباشى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6773
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
معين دانايى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6513
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
فرشاد مستحق
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6628
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
مهدى سينائى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5611
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
محمد شفيعى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6300
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
على مهربان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4919
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
على قلى زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
اميرحسين شهرويى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5750
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
داريوش دستگزين
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5871
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
عليرضا محبى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5907
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
احمدرضا كاظميان مقدم
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6177
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
رضا محبى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5926
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
سجاد ساختمانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
ياسين انباز
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6070
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
سيدعلى مرتضوى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
عليرضا صالحى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5318
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
اميرحسين بشيرى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6320
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
شايان فقهى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6308
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
احمدرضا بستان پيرا
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5403
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
احمدرضا شيرى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
موعود شجاعى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6128
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
سيدحسين موسوى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5446
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
كوشا باوى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6213
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
حميدرضا آبرود
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5762
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
رضا آرتا
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5685
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
مهدى رضائى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
عليرضا نجاريان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6190
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
محسن ايرانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6590
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
سعيد بهادرى بهبهانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5970
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
على صادقى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5815
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
حسين شجاعى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6177
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
اميررضا شهرويى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
على نگهبان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6154
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
احمدرضا بصيرى نسب
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6131
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
رضا خاطرى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5080
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه دولتی آزادگان
محدرضا قاسمى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4988
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
شيوا چوبكى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6095
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
سارينا خسروى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5086
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فروغ اعتبارى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
فاطمه اقبالى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5447
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
زهرا باغرو بهبهانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4764
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فاطمه آيرم
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5234
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
آيدا عبداله نژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6288
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
پريسا دارخال
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
پريا نژادعلى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5608
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
مبينا نوريان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5534
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
پريا ايمانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5054
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
رضوان بخردى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5771
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
مهديه درستكار
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
فاطمه موسويان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6030
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
الناز هاشمى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
ياسمن فنى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5619
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
غزل بصيرى نيا
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5384
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
يلدا خاضعى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4933
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
زينب حامدى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6095
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
هميلا لطفيان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4680
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
فاطمه درويش
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
هديه تبريزى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5701
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
فرناز ابر شهر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5443
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
ليدا آبرومند
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4802
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
شبنم راضى پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4794
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
آيناز شعبانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5769
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
مژده جنت شعار
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
يكتا مرتضوى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
نيلوفر سوايى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5225
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
كيانا سعادتمند
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
زينب شكرى زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5431
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
ياسمن جاودان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 7178
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
سيد فاطمه مرتضوى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5546
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
آيلين عدالت بهبهانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6208
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
شبنم روغنى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
ويانا ولويون
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
نيوشا خيرانديش
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
زهرا مصفر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4739
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
زهرا همتى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5333
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فاطمه سادات رضويان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5984
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
زينب شفيعى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6267
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
پريماه لولو
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5662
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
ياسمن شجاعى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
سارا مخلصى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5328
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
نگار افشانى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5805
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
فرناز صحرايى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4873
 
نمونه دولتي
بهبهان_ پیشگامان
پرنيان قدرى
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5848
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی
فاطمه راشد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6451
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان دکتر عادلی