ني ريز

ني ريز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


فرزانه شاهسوندحسينى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 6040
 
تيزهوشان
ني ريز_ استعداد های درخشان - فرزانگان
نرجس دميرى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5588
 
تيزهوشان
ني ريز_ استعداد های درخشان - فرزانگان
مينا اعمالى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
ني ريز_ استعداد های درخشان - فرزانگان
حسين حيدرى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5797
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
محمد رضا خداداده گى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5110
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
على شاهسونى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5205
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
انسيه طهماسبى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5876
 
تيزهوشان
ني ريز_ استعداد های درخشان - فرزانگان
على شاهسونى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5826
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
پريا نگهدارى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5413
 
تيزهوشان
ني ريز_ استعداد های درخشان - فرزانگان
پوريا نگهدارى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5916
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
فريد اميرى
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5921
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
امير حسين اعيان منش
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 6140
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
متين لايقمند
ششم دبستان - ني ريز
میانگین تراز کانونی: 5096
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب